Alternate Text
سرمایه گذاری خوب برای بانوان (قسمت دوم)

آمارها نشان‌دهنده این است که میانگین درآمدی زنان کمتر مردان است و توان کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاری زنان بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سپرده‌های بانکی و بازارهای بورس می‌باشد.


تمامی آمارهای بیان‌شده به بررسی وضعیت ضعیف بانوان در سرمایه‌گذاری اشاره دارد اما این به این معنا نیست که بانوان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند و برای همیشه در این وضعیت خواهند ماند. اگر به آمارهای مقایسه‌ای توجه کنیم متوجه می‌شویم که زنان ازنظر فراهم بودن شرایط سرمایه‌گذاری مانند شرایط زمانی و توان مالی 15 درصد ضعیف‌تر از مردان هستند ولی ازنظر موفقیت در سرمایه‌گذاری مانند سودآوری و حفظ اصل سرمایه در بلندمدت  7 درصد بهتر از مردان هستند و می‌توان گفت درمجموع بانوان سرمایه‌گذاران بهتری هستند.


در مقایسه سرمایه‌گذاری بین مردان وزنان آمارهای ارائه‌شده نشان‌دهنده این است که از بین زنان و مردان جهان، 73 درصد از زنان و 60 درصد از مردان تمایل به حفظ سرمایه و سرمایه‌گذاری دارند و این در حالی است که جمعیت شاغل مردان بیش از 95 درصد است و زنان کمتر از 70 درصد است، یعنی بسیاری از زنان در جهان به مشاغلی مانند خانه‌داری مشغول بوده و درآمدی ندارند که تعداد آن‌ها نزدیک به 30 درصد از زنان در تمامی جهان می‌باشد، از سوی دیگر از بین زنان شاغل در دنیا 24 درصد آن‌ها کار پاره‌وقت دارند ولی مردان تنها 10 درصد دارای شغل پاره‌وقت هستند که این آمارها نشان از شرایط اولیه بهتر مردان در سرمایه‌گذاری دارد.


اما در مورد سرمایه‌گذاری و مقایسه سرمایه‌گذاری مردان و زنان خوب است به این آمارهای مقایسه‌ای توجه کنیم ازنظر اعتماد و شک به سرمایه‌گذاری زنان 55 درصد مشکوک و مردان 27 درصد مشکوک هستند و معنای این آمار در این است که مردان راحت‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند و به بیانی دیگر در خرج کردن پول‌های خود راحت‌ترند.
زنان ازنظر اطلاعات عمومی سرمایه‌گذاری 42 درصد نیاز به آموزش و مشاوره دارند ولی مردان 36 درصد نیاز دارند و معنای این آمار نیاز بیشتر زنان به آموزش و سطح اطلاعات کمتر آن‌ها در مورد سرمایه‌گذاری و چگونگی آن است.


ازنظر محافظه‌کاری در سرمایه‌گذاری و توجه زیاد 56 درصد زنان سرمایه‌گذار در دنیا محافظه‌کار بوده و این آمار در مورد مردان معادل 52 درصد است. از بین زنانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند 31 درصد تمایل به برداشت سودها دارند و مردان 39 درصد تمایل به برداشت سود دارند ازاین‌رو زنان بیشتر از مردان ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را مجدداً سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر ازنظر پیگیری سرمایه‌گذاری زنان 74 درصد و مردان 66 درصد بودند و این آمار گویای این مطلب است که زنان توجه بیشتری به شرایط سرمایه‌گذاری داشته و به شکل مداوم‌تری گزارش حساب‌های سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنند.