سلام، کنید یا کنید.

خوش آمدید

برای بهترین تجربه وارد شوید

ورود

گنجینه زرین شهر

 • مدیر صندوق : یحیی پروانی، پرویز فاتح، عظیم ثابت
 • ضامن نقد شوندگی : بانک شهر
 • حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1390/07/18
سرمایه گذاری کنید

اندوخته توسعه صادرات آرماني

 • مدیر صندوق : عظیم ثابت,پرویز فاتح,سیده نفیسه میرلوحی جوآبادی
 • ضامن نقد شوندگی : بانک توسعه صادرات ایران
 • حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1394/11/28
سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری مشترک آرمان

 • مدیر صندوق : یحیی پروانی
 • ضامن نقد شوندگی : شرکت تامین سرمایه آرمان
 • حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
 • تاریخ شروع فعالیت : 1391/07/15
سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر

 • مدیر صندوق : یحیی پروانی، احمد کوچکی
 • ضامن نقد شوندگی : تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)
 • حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
 • تاریخ شروع فعالیت : 1392/07/29
سرمایه گذاری کنید

صندوق سپاس

 • مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه تمدن
 • ضامن نقد شوندگی : تامین سرمایه سپهر
 • حسابرس : موسسه حسابداری سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1393/12/12
فعال سازی سرمایه گذاری

سرمایه ‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس

 • مدیر صندوق : تامين سرمايه تمدن
 • ضامن نقد شوندگی : حسابرسي سامان پندار
 • حسابرس : حسابرسي شاخص انديشان
 • تاریخ شروع فعالیت : 1395/02/28
فعال سازی سرمایه گذاری