آی‌بی‌کراد

شیوه نوین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

ibcrowd

سکوی تأمین مالی جمعی آی‌بی‌کراد، خدمتی جدید از شرکت تأمین سرمایه تمدن است که از طریق ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب برای سرمایه‌گذاران، زمینه لازم را برای تأمین مالی طرح‌های شرکت های کوچک‌ و متوسط، دانش بنیان و فناور فراهم ‌آورد.

چرا آی بی کراد؟

آی بی کراد یک سکوی تأمین مالی جمعی است که بر مبنای مشارکت مردم در توسعه طرح های اقتصادی بنا شده است. در این راستا، شرکت های کوچک و متوسط، شرکت های دانش بنیان و فناور که برای توسعه کسب وکار خود نیازمند تأمین مالی هستند، می توانند از طریق سکوی آی بی کراد نسبت ثبت درخواست تأمین مالی اقدام نمایند.
درخواست‌ شرکت‌ها پس از طی مراحل ارزیابی و اعتبارسنجی دقیق، به عنوان فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حقیقی/حقوقی در سکوی آی بی کراد به نمایش در می‌آید.
سرمایه‌گذاران با آگاهی و بررسی طرح‌های ارائه شده در فرصت‌های سرمایه‌گذاری آی‌بی‌کراد، می‌توانند نسبت به خریداری واحدهای فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقدام نموده و بدینوسیله از سود مشارکت اجرای طرح‌ها بهره‌مند شوند.

مراحل سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری

ibcrowd-flow