صندوق گنجینه زرین شهر به عنوان بزرگترین صندوق مشترک سرمایه گذاری کشور با خالص دارایی 300 هزار میلیارد ریال، به مدیریت تامین سرمایه تمدن فعالیت می نماید.
ماهیت این صندوق با درآمد ثابت و پیش بینی سود می باشد که پرداخت سود آن در دوره های ماهانه به صاحبان واحدهای سرمایه گذاری صورت می پذیرد.
سامانه ibshop درگاه الكترونيك شما برای مشاهده گزارشات شخصی شما در اين صندوق می باشد

ورود ثبت نام کاربران جدید اطلاعات بیشتر