اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
مدیر صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی
مدیران سرمایه گذاری
حسابرس
مدیر ثبت
درباره صندوق سرمایه گذاری

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق