سلام، کنید یا کنید.

اندوخته توسعه صادرات آرماني

مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه آرمان

عظیم ثابت,پرویز فاتح,سیده نفیسه میرلوحی جوآبادی موسسه حسابرسی سامان پندار
بانک توسعه صادرات ایران
1396/07/29 بانک توسعه صادرات ایران
1394/11/28 4,395,183,885,573
1,007,875 1,008,522
1.77 5.32
10.44 20.32
33.98

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه آرمانی یکی دیگر از صندوق های با درآمد ثابت تحت مدیریت تأمین سرمایه آرمان است که منابع آن فقط در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری میشود. منابع این صندوق در حال حاضر بالغ بر 1,600 میلیارد ریال است و سود محقق شده صندوق در تیر ماه برابر با 21.5 درصد می باشد. اما طی دوره هایی بازدهی بیشتر از مقدار پیشبینی شده داشته است. با توجه به ترکیب دارایی ها، این صندوق گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری کم ریسک محسوب شده و میتواند ابزار مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد.