پیشنهادهای سرمایه گذاری

افرادی که در زمینه سرمایه گذاری تجربه کافی دارند و خواهان افزایش درآمد خود هستند، میتوانند از طریق صندوق های زیر به اهداف خود برسند.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

بازدهی 30 روز گذشته:

-0.31 %

صندوق سرمایه گذاری نقش جهان

صندوق سرمایه گذاری نقش جهان

بازدهی 30 روز گذشته:

-1.36 %

صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا

صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا

بازدهی 30 روز گذشته:

-2.17 %

صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر

صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر

بازدهی 30 روز گذشته:

-3.33 %

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

بازدهی 30 روز گذشته:

-5.02 %

صندوق سرمایه گذاری اعتلاء کشاورزی

صندوق سرمایه گذاری اعتلاء کشاورزی

بازدهی 30 روز گذشته:

-5.94 %

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی

بازدهی 30 روز گذشته:

-8.60 %

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

بازدهی 30 روز گذشته:

-9.94 %