پیشنهادهای سرمایه گذاری

افرادی که در زمینه سرمایه گذاری تجربه کافی دارند و خواهان افزایش درآمد خود هستند، میتوانند از طریق صندوق های زیر به اهداف خود برسند.

صندوق سرمایه ‌گذاری ثروت آفرین تمدن

صندوق سرمایه ‌گذاری ثروت آفرین تمدن

بازدهی 30 روز گذشته:

7.40 %

صندوق سرمایه ‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو

صندوق سرمایه ‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو

بازدهی 30 روز گذشته:

4.53 %

صندوق سرمایه‌ گذاری گوهر نفیس تمدن

صندوق سرمایه‌ گذاری گوهر نفیس تمدن

بازدهی 30 روز گذشته:

4.51 %