صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا

مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی موسسه حسابرسی مدبران مستقل
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
1396/12/28
1389/05/24 198,969,601,710
7,628,910 7,717,191
-0.92 7.04
19.46 34.28
662.89