برای معرفی بهتر بازارسرمایه و نمایان شدن جذابیت‌های این بازار لازم است تا عملکرد سرمایه گذاران خرد و حقیقی را به نمایش بگذاریم. برای معرفی سرمایه گذاران حقیقی و نمایش عملکردشان، نیاز به یک اتفاقی نوین در بازارسرمایه احساس می‌شود. این اتفاق نوین که آکادمی بورس نام دارد، با حضور سرمایه گذاران حقیقی آغاز می‌گردد. سرمایه گذاران با در اختیار داشتن سرمایه اولیه اقدام به تشکیل سبد سهام می‌نمایند و در فضای رقابتی با سایر سرمایه‌گذاران مسابقه می‌دهند.

مسابقه آکادمی

گام اول

شرکت کنندگان با ۵ میلیون ریال آورده‌ی نقدی خود به مدت یک ماه مسابقه می‌دهند. در پایان ۵۰ نفر اولی که بیشترین بازدهی را در پرتفوی خود داشته‌اند به مرحله‌ی دوم راه می‌یابند.

گام دوم

در مرحله‌ی دوم به هر نفر ۱۰ میلیون ریال اعتبار از طرف کمیته‌ی اجرایی آکادمی اختصاص داده می‌شود. افراد با این اعتبار به مدت ۴۰ روز مسابقه می‌دهند. در پایان ۱۰ نفر اولی که بیشترین بازدهی را داشته باشند جوایزی تعلق می‌گیرد.