سلام، کنید یا کنید.

ثبت نام کاربرهای قدیم صندوق

کاربران قدیمی صندوق، کسانی هستند که از طریق شعب صندوق ثبت نام نموده اند.
لذا برای دریافت اطلاعات از صندوق، و ایجاد حساب کاربری و جهت استفاده از خدمات کامل این سامانه، مجدد فقط با وارد کردن کد ملی خود ثبت نام نمایید.

ثبت نام

ثبت نام کاربرهای حقیقی

شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است , هر فردی که زنده متولد میشود دارای یک شخصیت حقیقی میشود و با فوت این شخصیت به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودش است که پس از متولد شدن آن فرد با آن مشخصات شناخته میشود مانند : نام , نام خانوادگی , تاریخ تولد ,کد ملی , شماره شناسنامه و .....

ثبت نام